Rūpinasi pirmosios medicinos pagalbos teikimu,  mokinių sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžių ugdymu, praneša mokyklos bendruomeninei, tėvams apie mokinių sveikatos sutrikimus, dalyvauja sveikatinimo programose, vertina mokyklos aplinkos atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams, atlieka mokinių mitybos kontrolę.