Atlyginimą už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą sudaro:

  • Maitinimas – 100 % nustatytos vaikų dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytą dieną, jei vaikas maitinamas 3 kartus per dieną:

* 3-7 metų amžiaus vaikai – 2,60 Eur;

* iki 3 metų amžiaus vaikai – 2,30 Eur.

 

Ugdymo sąlygų turtinimas – vaikų, ugdomų pagal ikimokyklines ugdymo programas, tėvai (globėjai) moka 12,0 Eur dydžio atlyginimą kiekvieną mėnesį (nepriklausomai nuo lankytų/nelankytų dienų skaičiaus) už ugdymo sąlygų turtinimą.

Atlyginimo už vaiko ugdymą pagal ikimokyklinę ir priešmokyklinę programas nemoka tėvai (globėjai) šiais atvejais:

* socialinės pašalpos gavėjai (pateikia pažymą apie paskirtą socialinę pašalpą);

* vaikai yra iš socialinės rizikos šeimų (pateikia Vaiko teisių apsaugos skyriaus rekomendaciją). Pasikeitus situacijai šeimoje, šis skyrius informuoja vaiko vadovą raštu;

* vaikui yra paskirtas privalomas ikimokyklinis ar priešmokyklinis ugdymas.

 

Atlyginimas už vaiko maitinimą grupėse tėvų (globėjų) prašymu mažinamas 50 procentų nustatytos vaiko dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytą dieną, jeigu:

* vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš vaiko tėvų miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios, nežinia kur esančiu, neveiksniu arba atlieka
laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigoje, vienam iš tėvų laikinai arba neterminuotai apribota valdžia (pateikus tai patvirtinančius dokumentus)
;

* vienas iš tėvų atlieka karo tarnybą (pateikus tai patvirtinantį dokumentą);

* šeima augina tris ir daugiau vaikų (pateikus šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą);

* vaikas auga mokinių šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas (dienine forma) arba studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų yra aukštosios mokyklos nuolatinės studijų formos studentas (pateikus dokumentus apie tęsiamas studijas vasario ir rugsėjo mėnesiais);

* vaikas turi didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (pateikus tai patvirtinantį dokumentą);

* vaikas iš socialinę riziką patiriančių šeimų, kurioms taikoma atvejo vadyba pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstaty (šeima pateikia atvejo vadybininko rekomendaciją, o pasikeitus situacijai, atvejo vadybininkas raštu informuoja Mokyklos vadovą).