Atlyginimą už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą sudaro:

  • Maitinimas – 100 % nustatytos vaikų dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytą dieną, jei vaikas maitinamas 3 kartus per dieną:

* 3-7 metų amžiaus vaikai – 2,1 Eur;

* iki 3 metų amžiaus vaikai – 1,8 Eur.

  • Ugdymo sąlygų turtinimas – vaikų, ugdomų pagal ikimokyklines ugdymo programas, tėvai (globėjai) moka 7,0 Eur dydžio atlyginimą kiekvieną mėnesį (nepriklausomai nuo lankytų/nelankytų dienų skaičiaus) už ugdymo sąlygų turtinimą.
  • Atlyginimas už tėvų pageidavimu teikiamas papildomas neformaliojo švietimo pedagogo paslaugas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams – 10 % BSI dydžio.

Atlyginimo už vaiko ugdymą pagal ikimokyklinę ir priešmokyklinę programas nemoka tėvai (globėjai) šiais atvejais:

* socialinės pašalpos gavėjai (pateikia pažymą apie paskirtą socialinę pašalpą);

* vaikai yra iš socialinės rizikos šeimų (pateikia Vaiko teisių apsaugos skyriaus rekomendaciją). Pasikeitus situacijai šeimoje, šis skyrius informuoja vaiko vadovą raštu;

* vaikui yra paskirtas privalomas ikimokyklinis ar priešmokyklinis ugdymas.

 

Atlyginimas už vaiko maitinimą grupėse tėvų (globėjų) prašymu mažinamas 50 procentų nustatytos vaiko dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytą dieną, jeigu:

* vaikas turi tik vieną iš tėvų (vienas iš tėvų miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios, nežinia kur esančiu, neveiksniu arba atliekančiu bausmę įkalinimo įstaigoje, vienam iš tėvų laikinai arba neterminuotai apribota valdžia), pateikus pagrindimo dokumentus;

* vienas iš tėvų atlieka karo tarnybą, pateikus pažymą;

* šeima augina tris ir daugiau vaikų (pateikus šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą);

* vaikas auga mokinių šeimoje, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programą, arba studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) yra aukštosios mokyklos nuolatinės studijų formos studentas, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;

* vaikas turi didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (pristačius neįgalumo arba Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą).