Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., o baigiasi: mokykloje – birželio 9 d., ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės – rugpjūčio 31 d. Vasaros laikotarpiui mokykla–darželis uždaromas vieno mėnesio laikotarpiui Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu. Tėvai (globėjai) nustatytos formos prašymus priimti vaikus į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes pildo elektroniniu būdu savivaldybės interneto svetainėje arba pateikia informacinės sistemos tvarkytojui švietimo skyriuje. Tėvų (globėjų) prašymai priimami ir registruojami nuolat.

Priimamų vaikų sąrašus sudaro informacinės sistemos tvarkytojas iki kiekvienų kalendorinių metų liepos 1 dienos. Grupes savo įsakymu patvirtina įstaigos direktorius, gavęs iš tvarkytojo priimamų vaikų sąrašus.

Su priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvais (globėjais) dėl vaikų ugdymo sudaromos sutartys vieneriems mokslo metams, o su ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvais (globėjais) iki vaikui sueis 6 metai.

 

Į Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ lavinamąją klasę mokiniai priimami iš visos Lietuvos Respublikos mokytis pagal specialiojo pradinio individualizuotą ugdymo programą, kuriems nustatyti:

 • vidutiniai (savarankiškumo įvertinimo indeksas 21–40 balų) ar sunkūs judesio ir padėties (savarankiškumo įvertinimo indeksas iki 20 balų) ir (ar) lėtiniai neurologiniai sutrikimai;
 • vidutinis, žymus, labai žymus ar nepatikslintas intelekto sutrikimas.

Priimami asmenys pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą;
 • jei asmuo turi fizinių ir judėjimo sutrikimų, – fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo ir (ar) gydytojo ortopedo, ir (ar) gydytojo neurologo asmens fizinės ir judėjimo būklės įvertinimą, tėvams (globėjams, rūpintojams) sutikus;
 • jei asmuo turi elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų, – gydytojo psichiatro įvertinimą ir rekomendaciją, tėvams (globėjams, rūpintojams) sutikus;
 • Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl nustatytų didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą);
 • mokymosi pasiekimų pažymėjimą (originalą);
 • pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje (originalą);
 • vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (originalą);
 • kitus mokyklos nustatytus dokumentus.

Lavinamąsias klases vaikai priimami ir išbraukiami Mokyklos direktoriaus įsakymu.