Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo(si) sunkumų ir turintiems negalių. Padeda specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas,atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymo(si) ypatumus.

1.KAIP GALIMA „NESUKURTI DIRGIKLIO-KONFLIKTO“

2. SENSORINIŲ (POJŪČIŲ) DAIKTŲ REKOMENDACIJOS