•  Saugios ir efektyvios ugdomosios aplinkos kūrimas, užtikrinant kokybišką ir kūrybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ir specialųjį ugdymą.

 

• Mokyklos veiklą grįsti aktyviu ir konstruktyviu visų bendruomenės narių, socialinių partnerių bendravimu ir bendradarbiavimu, siekiant deramo vaiko socializacijos lygio ir reikiamo pasirengimo mokyklai.

 

• Individualizuojant ugdymą siekti kokybiško, lankstaus ir konfidencialaus kiekvieno vaiko pasiekimų vertinimo, atsižvelgiant į tėvų lūkesčius.