Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymas numato, jog įstaigose būtų įdiegtas funkcionuojantis vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas, kuriuo kiekvienas asmuo, kurį su įstaiga šiuo metu sieja arba ankščiau siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, galėtų pranešti apie įstaigoje galimai rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinius nusižengimus, tarnybinius nusižengimus, darbo pareigų pažeidimus, šiurkščius privalomų profesinės etikos normų pažeidimus ar kitas grėsmes viešajam interesui, apie kurias asmuo (pranešėjas) sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su įstaiga.

Informaciją apie pažeidimą galima teikti šiais būdais:

  • asmeniškai įstaigos vadovo paskirtam asmeniui – Rimai Sodonienei
  • elektroniniu paštu – pranesimai.ziogelis@gmail.com

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant pranešimo apie pažeidimą formą

Pranešime turi būti nurodyta:

  • kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;
  • sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;
  • vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė kiti kontaktiniai duomenys;
  • jei įmanoma, pateikite bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

 

Vadovo paskirtas asmuo administruoja vidinį apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

  1. To raštu prašo Asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą.
  2. Asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Vidiniu kanalu gautos informacijos apie pažeidimus Elektrėnų mokykloje-darželyje „Žiogelis“ tvarkos aprašas

Teisės aktai, reglamentuojantys pranešėjų apsaugą ir vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo sukūrimą: